www.cvsglobal.com.tr GSM:0 530 939 5373 GSM:0 533 511 7987
IATA
CVS Global Lojistik bir IATA acentesidir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

CVS GLOBAL LOJİSTİK LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunmasına özen gösteriyor, bu konuda gerek Kanunen gerekse şirketimizin kişisel veri politikası doğrultusundaki çalışmalarımızdan sizi haberdar etmek istiyoruz.
Şirketimizle müşterilerimizin, iş ilişkisinde olduklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunan kişilerin doğrudan basılı evrak, internet sitemiz veya bağlı internet siteleri üzerinden kurduğu her türlü ilişki kapsamında elde edilen Kişisel Veriler ile ticari faaliyet kapsamında alınan ürün ve hizmetlerden yararlanan kişiler de dahil olmak üzere şirket ile ilişkili tüm kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta, işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla tüm kişisel verilerin anılan kanuna uygun olarak işlenmesi, saklanması ve imhası konusunda yasal sorumluluklarını titizlikle yerine getirmektedir.

1 -       Şunlar da dahil kişisel verilerinizin birçoğunu işlemekteyiz
1.2      Adınız, kimlik veya pasaport numaranız, ehliyet numaranız, adresiniz, telefon numaranız gibi kimlik ve iletişim bilgileriniz.
1.3      Banka hesap numaranız, kredi kartı bilgileriniz, ödeme bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi finansal bilgileriniz.
1.4      Elektronik posta adresiniz veya internet sitemize tıklama bilgileriniz, IP adresiniz, cihaz ve kullanıcı kimliğiniz, sistem ve tarayıcı tipiniz, log kayıtlarınız, eriştiğiniz içerikler, wi-fi ağımıza bağlanmanız durumunda ziyaret ettiğiniz internet siteleri gibi elektronik hesap ve geçmiş bilgileriniz
1.5      Gönderi takip numaranız, kargonuzun ya da işleminizin durumu teslimat yeri, teslim edilecek ürünün türü, hacim ve ağırlık bilgileri, adedi, gümrük bilgileri gibi hizmete ilişkin bilgileriniz
1.6      Kullanıcı alışkanlıklarınızı anlamamıza ve iş geliştirmemize katkı sağlayacak anket bilgileri, ticari faaliyet, gönderim türü alışkanlıklarına ilişkin alışkanlık bilgileri.
2 -       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
2.1      Şirketimiz, kişisel verilerinizi;
2.1.1   İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
2.1.2   Personel özlük dosyalarının oluşturulması,
2.1.3   Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ifası,
2.1.4   Çalışanların sigorta süreçlerinin yürütülmesi,
2.1.5   Çalışanların sağlık süreçlerinin takibi,
2.1.6   Çalışanlara hizmet ilişkisi kapsamında telefon ve sair elektronik cihazların temin ve tahsisi işlemleri,
2.1.7   İş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetimi,
2.1.8   Kurumsal iletişimin sağlanması,
2.1.9   Hizmet ilişkisi kapsamında seyahat ve konaklama gibi hizmetlerin sağlanması,
2.1.10 Mesleki eğitim, personel eğitimi, iş geliştirme ve oryantasyon programlarının planlanması ve uygulanması süreçleri,
2.1.11 İşyeri ve iş güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların ve mesai programlarının takibi,
2.1.12 Şirketin yönetim ve karar organlarının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
2.1.13 İşin ifası, iş sözleşmelerinin ifası, satış, pazarlama ve muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
2.1.14 Hizmet ve ürün geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
2.1.15 İnternet sitesinin ve kullanım istatistiklerinin çıkarılması ve
2.1.16 İşyeriyle ilgili hukuki süreçlerin yönetimi amacıyla işleyecektir.
 
2.2      Öte yandan Şirketimiz, kişisel verilerinizi şu koşullar veya gerekçelerden birinin varlığı halinde de işlemektedir;
2.2.1   Kişinin rızasının olması;
2.2.2   İşleme faaliyetinin Kişiyle imzalanan bir sözleşmenin ifası için gerekli olması;
2.2.3   İşleme faaliyetinin, Veri Sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum için gerekli olması;
2.2.4   İşleme faaliyetinin, Kişinin veya başka bir bireyin hayati menfaatlerini korumak için gerekli olması;
2.2.5   İşleme faaliyetinin, kamu menfaatine yönelik olarak yapılan bir işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olması;
2.2.6   İşleme faaliyetinin, söz konusu menfaatlerin Kişinin menfaatlerine veya haklarına göre ikinci planda kaldığı durumlar haricinde, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri bakımından gerekli olması.
 
Şirketimiz, sürdürdüğü ticari faaliyetler kapsamında; kişisel verileri, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi ve bağlı ofislerinde, şirketlere ait internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında, sözlü, yazılı, görsel ya da dijital olarak toplayabilir. Toplanan veriler, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece muhafaza edilecek ve güncellenebilecektir.

Ayrıca, şirketimizin sunduğu hizmetleri kullanmak amacıyla telefonlarımız arandığında veya internet sayfaları kullanıldığında veya internet siteleri ziyaret edildiğinde, şirketimiz tarafından düzenlenen organizasyonlara katılım sağlandığında, paylaşılan kişisel veriler işlenebilecektir.
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler; kullanılan ürün ve hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün ve hizmetlerle ilgili beğeni, memnuniyet veya şikâyet değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve daha iyi hizmet sunulabilmesi, şirketimiz iş ilişkisi içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması ve insan kaynakları politikasının uygulanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir.

3 -       Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi şartlarına uygun olarak, çalışanların ve ilgili kişilerin beyanları, kişisel kartvizit veya CV’ler, internet siteleri, insan kaynakları sistemleri, başvuru formları, SGK ve vergi dairesi kayıtları, birimlerimizce düzenlenen belgeler ve formlar, mal ve hizmet siparişlerine ilişkin belgeler, elektronik yazışmalar ve benzeri kanallardan, yukarıda belirtilen hukuki ve/veya ticari  sebeplerle toplanmakta, hukuki ilişkinin veya ticari faaliyetin devamı süresince fiziki olarak ya da elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde muhafaza edilmekte işlenmekte ve aktarılabilmektedir.
 
4  -      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler; kullanılan ürün ve hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün ve hizmetlerle ilgili beğeni, memnuniyet veya şikâyet değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve daha iyi hizmet sunulabilmesi, şirketimizle iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması ve insan kaynakları politikasının uygulanması amacıyla; grup şirketlerine, şirket ortaklarına, yasal olarak yetkili kılınan kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere, iş ortaklarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

5  -      Yurtdışına Veri Aktarımı

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, KVKK‘nun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda ve şirketin meşru ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ticari  faaliyetle sınırlı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği ilke ve kurallara uygun olarak yabancı kamu kuruluşları, yurtdışında yerleşik kişi ya şirketlere aktarabilecektir.
İşin gereği ve sözleşmenin ifası nedeniyle, yurt dışındaki yasal mevzuattan doğan gereklerle kişisel veriler aktarımı yapılsa dahi Kanuna uygun şekilde korunmaktadır.
Sözleşmelerimizin gereğini yerine getirilmesi amacıyla hiçbir şekilde Türk Ticaret kanununa aykırı biçimde yada ticari faaliyetlere zarar verebilecek herhangi bir veri aktarımı yapılmamaktadır.

6  -      Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası

Kişisel verileriniz ticari işin gerektirdiği ölçüde saklanacak, bu saklama süresinde Kanunların belirlediği azami süreler göz önünde bulundurulacaktır.
Kişisel verileriniz, silme, yok etme veya anonimleştirme yöntemlerinden birisi ile imha edilecek, hangi yöntemin kullanılacağı verinin saklanma alanı ve niteliğine göre belirlenecektir. Her halükarda imha edilen kişisel veri bir daha ulaşılamayacak konuma getirilecektir.

7  -      Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel veri sahibiyseniz, 6698 sayılı Kanunda sayılan hakları bulunmaktadır ve kişiler, verilerine ilişkin bilgileri veri sorumlusu olarak tarafımızdan talep edebilir, şartlar dahilinde verilerin kullanılamaz hale getirilmesini isteyebilir. Bu çerçevede veri ilgilisin
7.1      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
7.2      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
7.3      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
7.4      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
7.5      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
7.6      İlgili şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.7      İşlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.8      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
7.9      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına ilişkin şikayet ve taleplerini şirketimizin merkez adresine kimliğini tevsik eden belge ile elden veya  noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun saptayacağı sair yöntemlerle bildirmesi halinde  şirketimizin bu başvuruyu 30 gün içinde sonuçlandıracaktır.
 
8-        Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin doğru ve güncel olması gereklidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde meydana gelecek değişikliklerin makul bir süre içinde şirketimize bildirilmesi gereklidir.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin bu aydınlatma metni 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.